دويست و سيزدهمين نشست از مجموعه جلسات هم انديشي حوزه و دانشگاه با محوريت موضوعي دانشگاه و حكمراني (سرمايه اجتماعي)

22

دويست و سيزدهمين نشست از مجموعه جلسات هم انديشي حوزه و دانشگاه با محوريت موضوعي دانشگاه و حكمراني (سرمايه اجتماعي)، باعنوان سرمايه اجتماعي و حكمراني: چالش زايي يا فرصت آفريني متقابل در روز دوشنبه موره 28 آذرماه با سخنراني جناب آقاي دكتر مهدي كرماني عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد در پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني برگزار گرديد. ارائه دهندۀ بحث در ابتدا به تعريف مباني نظري سرمايه اجتماعي پرداخت و در ادامه با ايجاد ارتباط ميان اين مبحث با موضوع كالبد شهري با نگرش جامعه‌شناختي مباحثي را در خصوص تغيير فضاي شهري و ارتباط آن با موضوع تغيير فرهنگ اجتماع شهري و زيست اجتماعي مطرح كرد. در ادامه نيز با بهره‌گيري از برخي ديدگاه‌هاي فوكو به تحليل رابطۀ ميان سرمايه اجتماعي و نقش حكمراني در اين خصوص پرداخت. در انتهاي مباحث مطرح شده نيز با بهره ‌گيري از مباحث مرتبط با اين موضوع در نهج البلاغه، توصيه هاي امام علي عليه السلام خطالب به مالك در خصوص حكمراني مورد بحث و نظر قرار گرفت. در انتهاي اين نشست نيز  پرسش و پاسخ هايي مطرح گرديد.

 

 

 

23

 


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.