مقاله ها

رصد و تحلیل محتوای مقالات اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه‌های علمی پژوهشی
 • عنوان:رصد و تحلیل محتوای مقالات اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه‌های علمی پژوهشی
 • نویسندگان:وحید ارشدی - نرگس اورعی گلمکانی
 • چکیده:بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای را موظف به مفهوم شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می نماید. ناظر به این بند از سیاست ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست راهبردی و چگونگی آن؛ علم سنجی و رصد نمودن فعالیت های علمی-پژوهشی، نقشه ی راهی را برای سایر پژوهشگران علاقه مند در تعیین مسیر پژوهشی خود ترسیم می نماید. یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کل 87 مقاله ی علمی پژوهشی منتشر شده در بین سال های 1391تا نیمه ی اول 1396 به دست آمده است. تحلیل محتوای مقالات نشان می دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکاتب اقتصادی متعارف و غیر متعارف، تبیین رابطه ی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی؛ تحلیل هر یک از مؤلفه ها، الویت بندی مؤلفه ها، ارائه ی راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزامات اقتصاد مقاومتی، تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومتی، تأثیرگذاری اقتصاد مقاومتی بر سایر متغیرهای اقتصادی، روش شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان، شاخص شناسی و شاخص سازی، برنامه سازی و نقشه راه، موضوعات کلّی بوده است که فعالیت های علمی صورت گرفته و مقالات منتشر شده حاصل از آن ها به آن پرداخته اند. بیشترین تراکم مربوط به اولویت بندی کردن مؤلفه ها و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست-های اقتصاد مقاومتی بوده است.
 • کلمات کلیدی: بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقالات علمی-پژوهشی، تحلیل محتوا، اقتصاد مقاومتی
 • محل انتشار:پژوهش های اقتصاد مقاومتی، دوره (4)، شماره (4)، سال (2018-12) ، صفحات (131-156)
 •  پیوند مقاله
تبیین عوامل انگیزشی مؤثر بر بازار صکوک اجاره با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی (مورد مطالعه: شهرداری‌ها)
بررسی تأثیرپذیری فضای کسب و کار از متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص مقاومت اقتصادی (شواهدی از کشورهای اسکاندیناوی و منا)
تکنولوژی بردارهای تعاملاتی و شاخص‌های ارزیابی چهار الگوی مشهور توسعه در چارچوب اقتصاد نهادگرایی: هدایتگری برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن
تبیین تأثیرپذیری رفاه ذهنی از آموزه‌های اسلامی ثروت آفرین و دلالت‌های آن برای تربیت اقتصادی
تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی ملی‌گرایی مصرفی در بین شهروندان شهر اصفهان
سازوکار تأثیرگذاری نظام اعتباری (مالی و بانکی) بر فضای کسب و کار در کشورهای منا
شناسایی متغیرهای مرتبط با اجرای خط مشی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد استحکام از درون استحکام در برابر تکانه‌ها
پیش‌بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن
فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها
ارزیابی کارایی سیگنال‌های انتخاب رشته تحصیلی از منظر نیازهای بازار کار
بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی از منظر سرمایه‌گذاری خارجی
کاربرد زیباگرائی و هنر در تربیت دینی
 • عنوان:کاربرد زیباگرائی و هنر در تربیت دینی
 • نویسندگان:محمود سعیدی رضوانی - رضا صابری
 • چکیده:این نوشته، افزایش اثربخشی آموزه های دینی را در چارچوب پاسخگویی به مفاهیم زیبایی شناسی، نمادهای هنری، تربیت هنری و ارتباط آنهابا تربیت دینی بررسی نموده است. این مطالعه با روش علمی -مروری و با استفاده از مبانی دینی، ادبیات، هنر و زیبایی شناسی به شکل پژوهش تلفیقی به تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش و نهایتاً استنتاج یافته های تحقیق پرداخته است. این تحقیق نشان داد که 1.اوج مفهوم زیباشناسی به زیبایی مطلق یعنی خداوند بر می گردد و گرایش به زیبایی ریشه فطری داشته و بر این اساس هنر و خلق آثار هنری جلوه بارز زیبایی است. 2.یکی از مؤلفه های مرتبط با تربیت هنری و زیبایی شناسی مفهوم نمادهاست. نمادها به شکل بیان نمادین و در قالب رنگ، شکل، صدا و به اشکال عینی-تمثیلی و ذهنی در آیات قرآن در معنایی غیر ظاهری مثل ایمان، صبر و گذشت بکر رفته اند. 3. استفاده از هنرهای بصری مثل رنگ گل و زیبایی های طبیعت در تلفیق با هنرهای دیگر می تواند در تربیت دینی مؤثر باشد.
 • کلمات کلیدی:تربیت دینی، زیبایی شناسی، نماد، هنر
 • محل انتشار:تربیت اسلامی، دوره (7)، شماره (15)، سال (2013-3) ، صفحات (113-134)
 •  پیوند مقاله
توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی
نیازسنجی رئوس مطالب برنامه درسی دوره های تکمیلی علوم انسانی اسلامی؛ زمینه ای برای بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی
ماهیت گفتمان‌سازی آموزه های انقلاب اسلامی و ویژگی‌های آن در برنامه‌های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
شناسائی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجوئی از منظر صاحب نظران اسلامی
تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی: در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی
برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی
پاره حقیقت‌گویی درتحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران
ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی (مربیان، فراگیران و کلاس درس)
شناسایی و اولویت‌بندی پیام‌های مرتبط با خویشتنداری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاه‌های دانش‏آموزان)
شایستگی‎های کانونی مربّی تربیت جنسی
Investigation of care needs، driving forces، and challenges in the caregiving system of orphan and vulnerable children in Iran
افول ارزش‎های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)
نقد نظریه تربیت اسلامی: «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» در بوته نقد
زیست‎نامه شهدا و لایه‎های ذهنی مخاطبان: ربایش‎ها، رانش‎ها، رویش‎ها
تجربه مردم از زیست در بحران: کرونا از واکنش دیرهنگام تا تصمیم درست و اجرای ضعیف بحران
عوامل نادیده انگاشتن دستورالعمل‎های ایمنی در دوره قرنطینه خانگی
دو رویۀ تعامل ایرانیان با کرونا و قرنطینه خانگی
رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادلة عام و خاص تربیت
سن تأثیرپذیری جنسی در فرزندان
بررسی پدیدارشناسانۀ پیشران‎ها و چالش‎های رعایت عفاف در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجویان و کنش‎های پوشش: لغزش، نرمش، ارزش
دانشنامه تربیت جنسی
منع فقهی بلندمرتبه‌سازی در بوته نقد
 • عنوان:منع فقهی بلندمرتبه‌سازی در بوته نقد
 • نویسندگان:علی الهی خراسانی - تکتم لعل نامی
 • چکیده:...
 • کلمات کلیدی:...
 • محل انتشار:...
 •  پیوند مقاله
قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.