گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، با تکیه بر ظرفیت‎های جامعۀ علمی کشور و نیز صاحب‌نظران بین‌المللی، وجهه همت خود را استخراج و استنباط اصول، رویکردها و روش‎ها از منابع اسلامی برای تدوین نظریه و مدل تعلیم و تربیت اسلامیِ معتبر و قابل عرضه به جهان بشریت قرار داده است.
این گروه هسته روان‌شناسی بالینی و مشاوره را نیز در بر می‌گیرد. در هسته روان‌شناسی بالینی و مشاوره پژوهشکده، تلاش برای غنی‌سازی رویکردهای معاصر روان‌شناسی، مشاوره و روان‌درمانی با آموزه‌های اسلامی و پرداختن به برخی تعارضات بین آموزه‌های اسلامی و علم روان‌شناسی و مشاوره است.
باور عمیق به لزوم واکاوی مداوم در قرآن و سنت، ضرورت مطالعه توأمان منابع نظری و شرایط و اقتضائات میدانی، تضارب آرا و استفاده از نظرات دانشمندان جهان اسلام از مذاهب مختلف – چه در دانشگاه‌ها و چه در حوزه‌های علمیه، مدارس و اجتماعات محلی - در راستای رسالت فوق‌الذکر، از ارزش‎های محوری این گروه هستند.

دکتر حسن نقی زاده
دکتر حسن نقی زاده
 • سمت : مدیر گروه
 • مرتبه سازمانی : استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/naghizadeh
دکتر بختیار شعبانی ورکی
دکتر بختیار شعبانی ورکی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/bshabani
دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/javidi-d
دکتر محمد سعید عبدخدایی
دکتر محمد سعید عبدخدایی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/abdkhoda
دکتر ابوالفضل غفاری
دکتر ابوالفضل غفاری
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/ghaffari
دکتر بهروز مهرام
دکتر بهروز مهرام
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/bmahram
دکتر سید محسن اصغری نکاح
دکتر سید محسن اصغری نکاح
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/asghari-n
دکتر مقصود امین خندقی
دکتر مقصود امین خندقی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/aminkhandaghi
دکتر حسین باغگلی
دکتر حسین باغگلی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/baghgoli
دکتر محمود سعیدی رضوانی
دکتر محمود سعیدی رضوانی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/saeedy
دکتر سیده‌سلیل ضیائی
دکتر سیده‌سلیل ضیائی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/soleilziaee
کارگروه تربیت مربی
کارگروه کودکان بی/بد سرپرست
کارگروه بازی و تربیت
سایر موارد
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.