پایان نامه ها و رساله ها

واکاوی مختصات رهبری اخلاقی در نهج‌البلاغه
 • عنوان:واکاوی مختصات رهبری اخلاقی در نهج‌البلاغه
 • مقطع:دکتری
 • نویسنده:ابوالفضل عزیزآبادی
 • چکیده:ارزیابی نظریه‌های رهبری از کم‌توجهی به ممیزی درستی فرایند و غایت رهبری حکایت دارد. با توجه به کارکرد فلسفه اخلاق در شناخت درستی و تعیین غایت پدیده‌ها، رهبری مبتنی بر اخلاق می‌تواند تقلیل‌گرایی‌های رهبری را جبران کند و هدف رهبری به‌عنوان ایجاد رشد و تغییر واقعی در انسان‌ها (پیروان) را تحقق بخشد. نظریه های رهبری و مکاتب اخلاق غربی به دلیل بسندگی به تجربه و عقل بشری در کسب این هدف دچار برخی تعارض‌ها هستند. در مکتب اخلاق اسلامی که از تجربه، عقل و وحی بهره می‌برد غایت اخلاق، قرب الهی است و فرایند رهبری اخلاقی به دنبال رشد انسان‌ها در مسیر دستیابی به این غایت است. در پژوهش حاضر مختصات رهبری اخلاقی مکتب اسلام در نهج‌البلاغه که دربردارنده گزیده خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار امیرالمومنین امام علی(علیه السلام) است با استفاده از دانش فقه‌الحدیث و تحلیل مضمون ارائه‌شده است. در طی مراحل کدگذاری، حدود 7000، سپس حدود 5800 و سپس حدود 4000 کد اولیه استخراج شد و در مراحل بعدی مورد بازبینی قرار گرفتند. براساس نتایج، مضمون «آگاهی‌بخشی غفلت‌زدا» به‌عنوان مضمون فراگیر برگرفته از مضامین حوزه‌های سه‌گانه انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و خداشناسی شناسایی شد. در حوزه انسان‌شناسی مضامین سازمان‌دهنده خودشناسی، دیگرشناسی، رفتارشناسی و مسئولیت‌شناسی با 19 مضمون پایه، مانند توجه به هدایت و رشد خود، مسئولیت به هدایت دیگران رفتار شناسایی شدند. در حوزه جهان‌شناسی مضامین سازمان‌دهنده دنیاشناسی، آخرت‌شناسی و محیط‌شناسی با 13 مضمون پایه، مانند محدودیت دنیا در خواسته انسان، توجه به وقایع آخرت و هشیاری به تهدیدات محیطی استخراج شدند. در حوزه خداشناسی مضامین سازمان‌دهنده صفات‌شناسی و هدایت‌شناسی با 8 مضمون پایه، مانند توجه به صفات ثبوتیه و سلبیه الهی، و تبعیت از کتاب خدا، پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) شناسایی شدند. توجه هم‌زمان به این حوزه‌ها برای رشد همه‌جانبه انسان‌ها، نشان از برتری رهبری مبتنی بر اخلاق اسلامی دارد.
 • کلمات کلیدی:...
 • استاد راهنما:سعید مرتضوی محمدعلی انصاری اول
 • استاد مشاور:فریبرز رحیم نیا
 • تاریخ تصویب:1394
تأثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی با نقش تعدیلگری توکل بر خدا و سلامت معنوی (مورد مطالعه: جامعه آتش نشانی)
نظریه ریسک (مخاطره) با رویکرد فقه اسلامی و نقش آن در توزیع سود بین عوامل تولید
 • عنوان: نظریه ریسک (مخاطره) با رویکرد فقه اسلامی و نقش آن در توزیع سود بین عوامل تولید
 • پژوهش‌گر:...
 • تاریخ:...
 • چکیده:...
 • فهرست:...
 • دریافت:...
تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر عواطف و رفتار دانش‌آموزان دختر دوره سوم متوسطه
 • عنوان: تأثیر مطالعه کتابهای معنوی و حماسی بر عواطف و رفتار دانش‌آموزان دختر دوره سوم متوسطه
 • مقطع:کارشناسی‌ارشد
 • نویسنده:مریم امیرکانیان
 • چکیده:این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مطالعه‌ی کتاب‌های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی - ایرانی و رفتار اخلاقی دانش‌آموزان دختر انجام شد. روش مطالعه آزمایشی و از نوع تک آزمودنی بود. برای انجام این پژوهش؛ چهار نفر از دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه یک دبیرستان در شهر مشهد انتخاب و تغییرات حاصل از مطالعه کتاب‌های مورد بررسی بر نگرش نسبت به ارزش‌های دینی و ملی و رفتار اخلاقی آنان؛ بررسی شد. برای سنجش ارزش های اسلامی - ایرانی دانش‌آموزان از پرسشنامه نگرش سنج و در قالب مقیاس لیکرت و برای سنجش رفتار اخلاقی دانش‌آموزان از سیاهه مشاهده رفتار استفاده گردید. در این راستا، ابتدا در قالب خط پایه و بدون مداخله، رفتار اخلاقی و ارزش های اسلامی - ایرانی آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس در فواصل بیست روز، در شش نوبت کتاب های تعیین شده به آزمودنی ها ارائه و تغییرات رفتاری و ارزشی پس از مطالعه ی کتاب ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش مثبت دانش‌آموزان به ارزش‌های اسلامی - ایرانی؛ با مطالعه‌ی کتاب‌های زندگینامه‌ای شخصیت‌های معنوی و حماسی افزایش یافته و رفتارهای غیر اخلاقی آن‌ها به طور چشمگیری کاهش داشته است. تدوین برنامه‌های مطالعاتی و ترغیب نوجوانان به مطالعه زندگی و منش شهدای برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیگر شخصیت‌های علمی و دینی؛ از توصیه‌های این مطالعه بوده است که همخوان با اصل الگوپردازی و اسوه بخشی در مبانی تربیت اسلامی است.
 • کلمات کلیدی:نگرش، رفتار اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی، تربیت اسلامی، کتاب، شخصیت‌های حماسی و معنوی، هویت اسلامی - ایرانی
 • استاد راهنما:بهروز مهرام
 • استاد مشاور:محمود سعیدی رضوانی
 • تاریخ تصویب:1394
تأثیر استفاده از گروه‌های مطالعاتی هدایت شده با محتوای دینی و اخلاقی بر عزت نفس، مسئولیت پذیری، حجاب و عفاف دانش‌آموزان دختر
تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش و پرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی
شناسایی و اولویت بندی موضوعات اساسی مورد نیاز سبک زندگی دانشجویی با توجه به منابع دینی و سیره عملی علمای اسلامی جهت طرح در محتوای برنامه درسی مقطع کارشناسی
تبیین ویژگی‌‌های عناصر برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد وظیفه‌گرا
نیازسنجی رئوس مطالب برنامه‌ی درسی دوره‌های علوم انسانی اسلامی به منظور بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی
بررسی وضعیت کمی تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی در سال های 63 تا 93
بررسی و تبیین مؤلفه‌های مدل تربیتی تفکرمدار بر اساس آموزه‌های قرآن کریم
گفتمان سازی آموزه‌های انقلاب اسلامی در برنامه‌های درسی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: چیستی، مدل‌ها و رو‌ش‌ها
بررسی تطبیقی راه‌کارها و شیوه‌های تربیت اخلاقی در قرآن کریم و عهد جدید
نقد انگاره‌های علم دینی و بازنگری برنامه درسی رشته تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای انگاره انتخابی
شناسائی کدهای اخلاقی رهبری آموزشی بر اساس آموزه‌های نهج البلاغه
بررسی نقش هوش معنوی و جهت گیری دینی در خودتنظیمی هیجانی و مواجهه با وسوسه گناه در فضای مجازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
تبیین برنامه درسی مبتنی بر فطرت گرائی توحیدی
تشخیص نیازهای آموزشی مربیان پیش‌دبستانی برای تربیت جنسی نوآموزان (مطالعه با رویکرد کیفی)
طراحی برنامه درسی و تدوین راهبردهای یاددهی- یادگیری مبتنی بر تفاوت‌های فردی در درس دین و زندگی
تبیین، امکان و ماهیت دانش برنامه درسی اسلامی
تحلیل و نقد آراء متفکرین غربی معاصر برنامه درسی در خصوص تربیت دینی و معنوی و تجلی آن در نظریه برنامه درسی
تبیین و نقد پارادایم پژوهش معنوی برای کاربست در پژوهش‌های تربیتی
مفهوم شناسی مطالبه‌گری مبتنی بر آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران و دلالت‌های آن در برنامه درسی
شناسائی و کاربرد سخت هسته نظام تعلیم و تربیت اسلامی مبتنی بر رویکرد نوع‌شناسی گزاره‌های دینی در رفع التقاط و شکاف نظریه و عمل
تبیین نظری جدید از هویت و نقش مبانی دینی در قلمرو معرفتی مطالعات برنامه درسی
دلالت شناسی حرکت جوهری ملاصدرا به منظور فهم ویژگی­های نظریه برنامه درسی
ظرفیت‌شناسی حکمت متعالیه در ارائه مبانی فلسفه‌درمانی (روان‌درمانی‌هستی‌گرا)
بررسی امکان تفکیک جرایم سیاسی شهریاران از دیگر جرایم سیاسی از منظر امام اول مذهب تشیع
 • عنوان : بررسی امکان تفکیک جرایم سیاسی شهریاران از دیگر جرایم سیاسی از منظر امام اول مذهب تشیع
 • مقطع: کارشناسی‌ارشد
 • نویسنده: سیدسبحان هوشیارامامی
 • چکیده: جرایم شهریاران (=صاحبان قدرت) همواره در طول تاریخ، بخشی لاینفک از ساخت قدرت در تمام نظام های سیاسی جهان بوده است. چند سالی است وقوع این گونه جرایم در ایران به علّت افشای برخی فسادهای اقتصادی، مورد توجّه بیشتر مردم و محقّقین قرار گرفته است. از آن جایی که نظام حقوق کیفری ایران در پرتوی رویکرد شیعی به دین اسلام سامان یافته است، لازم می نماید تا به این نوع از جرایم از منظر تاریخ تشیّع نگریسته شده و نگاه بزرگان شیعه را در قبال این گونه جرایم جویا شد. در این نوشتار رویکرد کیفری امام اوّل مذهب تشیّع نسبت به جرایم کارگزاران خلافت از یک طرف و مخالفان سیاسی از طرف دیگر، آن هم در جهت بررسی امکان تفکیک این دو دسته مجرم از یکدیگر، مورد تحقیق قرار گرفته است. در این پژوهش که خصلتی میان رشته ای دارد، عمدتاً بر منابع تاریخی دسته اوّل یا معتبر (و غالباً به دور از متد و روش فقهی) تکیه شده است؛ از این رو به شیوه استقرائی به سراغ داده های تاریخی رفته و با استفاده از مفاهیم موجود در حقوق کیفری نوین، به تدوین و طبقه بندی جرایم و مجازات های به کارگرفته یا توصیه شده در دوره زمامداری علوی پرداخته ایم. بررسی مختصر تئوری حقوقی که «علی بن ابی طالب» به آن التزام داشته، در فصول اوّل از هر دو بخش این تحقیق آورده شده و در فصل دوّم از هر دو بخش، اصول کیفری که این شخصیّت در حکومت خود به آن ها ملتزم بوده، استخراج شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از تفکیک جرایم شهریاران از جرایم مخالفان سیاسی می باشد؛ عدم امکان عفو مجرمین شهریار، وجوب تجسّس و لزوم مجازات های خوارکننده برای این قشر، از جمله نشانه های این تفکیک است.
 • کلمات کلیدی: علیّ بن ابی‌طالب، شهریاران، مجرمین حكومتی، مجرمین مخالف حكومت، مجازات خواركننده
 • استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
 • استاد مشاور: عبدالرحیم قنوات
 • تاریخ تصویب: 1394
چالش‌های فقهی مدارای میان مذاهب اسلامی (مطالعه موردی: رمی به فسق و بدعت)
نقش امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی تقنینی ایران
گفتگوی دوزخیان در قیامت و دلالت‌های تربیتی آن در قرآن کریم
نظریه ریسک (مخاطره) با رویکرد فقه اسلامی و نقش آن در توزیع سود بین عوامل تولید
مطالعه تطبیقی افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح در حقوق ایران و افغانستان
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.