گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده در سال 1395 آغاز به‌كار نمود.
این گروه پژوهشی با رویکردی میان رشته‌ای به موضوعاتی می‌پردازد كه در زندگی اجتماعی انسان كاربردی بوده و دارای جنبه فقهی و حقوقی است؛ مانند: فقه سیاسی، فقه امنیت، فقه جزایی، فقه و حقوق بین‌المللی، فقه و حقوق شهروندی، فقه و حقوق بشر، فقه فرهنگ و تمدن، فقه پزشكی و … .
گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی با بهره‌گیری از پتانسیل علمی_پژوهشی گروه آموزشی حقوق در دانشكده علوم اداری و اقتصاد و گروه آموزشی فقه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد توانسته است طرح‌های پژوهشی و کتاب‌های تخصصی را در حوزه‌های مرتبط با اهداف خود به سرانجام برساند. یکی از رسالت‌های این گروه پژوهشی برگزاری کارگاه‌ها، وبینارها، مدرسه‌های فصلی و همایش‌های ملی و بین‌المللی است.

دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
 • سمت : مدیرگروه
 • مرتبه سازمانی : استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/a-abedi
دکتر محمدتقی فخلعی
دکتر محمدتقی فخلعی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/fakhlaei
دکتر عباسعلی سلطانی
دکتر عباسعلی سلطانی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/soltani
دکتر حسین صابری
دکتر حسین صابری
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/saberi
دکتر سیدمحمدجواد ساداتی
دکتر سیدمحمدجواد ساداتی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/mj.sadati
دکتر سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
دکتر سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/ghaboli
حجت‌الاسلام حمید درایتی
حجت‌الاسلام حمید درایتی
دکتر سید حسین حسینی
دکتر سید حسین حسینی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/shosseini
دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
 • سمت : عضو گروه
 • مرتبه سازمانی : دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رایانامه :
 • صفحه شخصی : http://prof.um.ac.ir/javan-j
کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.