نشست 214 هم اندیشی حوزه و دانشگاه با موضوع دانشگاه و حکمرانی(سرمایه اجتماعی)

1851

​دويست و چهاردهمين جلسه از مجموعه نشست هاي هم انديشي حوزه و دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 12 ديماه 1401 در سالن شوراي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني برگزار گرديد. در اين نشست كه سومين مرحله از جلسات با موضوع كلي دانشگاه و حكمراني (سرمايه اجتماعي) و موضوع تخصصي سخنراني با عنوان : سرمايه اجتماعي و حكمراني: چالش زايي يا فرصت آفريني متقابل بود، دكتر حسين اكبري دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد به طرح بحث در خصوص سرمايه اجتماعي و سنجش سطح آن در جامعۀ ايران پرداخت. در اين نشست با توجه به آمارها و پيمايش هاي ملي، سطح اعتماد اجتماعي در دو دهۀ اخير در جامعۀ ايران  مورد بحث قرار گرفت. در انتهاي جلسه نيز پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع جلسه صورت پذيرفت.

1852


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.