اقتصاد سیاسی توسعه و شکل گیری اعتراضات اجتماعی

بلیغ انسانی2

 

نشست «اقتصاد سیاسی توسعه و شکل گیری اعتراضات اجتماعی» از سلسله نشست های «پیشرفت یا توسعه» با سخنرانی دکتر علیرضا بلیغ، 25 بهمن ماه 1401 در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر قائمی نیک، دبیر نشست، توضیح مختصری از تاریخ تطور مفهوم توسعه در ایران معاصر را مطرح نموده و مسئله دوگانه توسعه و پیشرفت و نسبت آن ها را به عنوان منشاء بسیاری از وقایع اجتماعی جامعه از جمله نا آرامی های اخیر دانستند. در ادامه جلسه عضو پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی بیان کرد که اگرچه مسائلی چون نا آرامی های اخیر از یک علت به ظاهر فردی ناشی می شود ولی علت اصلی آن، در مسائل کلان هم چون اقتصاد سیاسی جامعه نهفته است. ایشان ادامه داد موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران به گونه ای است که بر اساس نظام تقسیم کار جهان سرمایه داری و سلطه، حتی اگر انقلاب اسلامی هم نبود، اجازه خروج از خام فروشی و تبدیل شدن به یک کشور مولد را پیدا نمی کرد. در واقع منازعه ما با غرب علی رغم ادعای عمیق سرزمینی آن ها نسبت به ایران، عموما به سطح منازعات ایدئولوژیک ختم می گردد. نهایتا ایشان اشاره نمودند با توجه به طرح جهانی نسبت به ایران، اقتصاد سیاسی ما باید صرفا خام فروشی و مصرف گرا باشد که این ساختار اقتصاد سیاسی قطعا آرمان های انقلاب اسلامی را تاب نمی آورد.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.