برگزاری اولین جلسه «کارگروه مطالعات اسلامی در تربیت اقتصادی»

مطالعات اقتصادی


 اولین جلسه «کارگروه مطالعات اسلامی در تربیت اقتصادی» پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲ با حضور متخصصان مختلف از حوزه های اقتصاد، مطالعات اسلامی و علوم تربیتی تشکیل شد.
 در ابتدای جلسه گزارشی از فعالیت های پیشین کارگروه ارائه شد و سپس پیشنهادات مختلف در عرصه نظر و عمل تربیت اقتصادی نسبت به ادامه برنامه و اهداف کارگروه مطرح گردید.


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.