کارگاه آموزشی روش‎شناسی طراحی الگوهای تربیتی، توسط گروه تعلیم و تربیت اسلامی برگزار شد.

index9810221کارگاه آموزشی "روششناسی طراحی الگوهای تربیتی نظری بومی با رویكرد اسلامی- ایرانی (برای حل شکاف فرآیند نظریهپردازی تربیتی با سیاست و عمل در حوزه علومتربیتی)" در تاریخ 12 دی ماه و در ساعت 8 الی 18:30، توسط دکتر علیرضا صادقزاده قمصری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مسئول کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزشوپرورش، در سالن شورای پژوهشکده مطالعات اسلامی برگزار گردید. شرکت کنندگان حاضر در کارگاه مذکور، عبارت بودند از دانشجویان دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی، دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و برنامه‌ریزی درسی، اعضای بنیاد فرهنگی رضوی و تنی چند از مدیران و معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه. در نوبت صبح کارگاه، پس از طرح موضوع، بیان مسأله و تبیین شکاف میان حوزه سیاست‌گذاری و برنامهریزی، ایده الگوی نظری بومی، همراه مبانی و مفروضات ارائه گردید و مراحل طراحی و تدوین الگوی نظری بومی، در سطوح مختلف محلی، منطقهای و ملی تشریح گردید. در نوبت بعدازظهر نیز، بعد از ارائه گزارشی از الگوهای نظری بومی سند تحول و تبیین ملاکهای نقد، به ابهامات، سؤالات و انتقادات شرکت کنندگان، پاسخ داده شد. ضمناً تعدادی از پژوهشگران بخش‌های ساحتهای شش‌گانه سند مبانی نظری تحول بنیادین را نقد و در کارگاه ارائه نمودند.

index9810222

index9810223


کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.