افخمی
 
 
سمت :
رئیس پژوهشکده – عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده
مرتبه علمی و سازمانی :
استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده
صفحه شخصی:
http://prof.um.ac.ir/afkhami
نشانی شبکه های اجتماعی:
@afkhami_rohani_hossein
نشانی دفتر:
پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی – اتاق

بیوگرافی

دکتر حسین افخمی روحانی دانش‌آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد متولد 1349 در مشهد است که از سال 1394 به عضویت هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی درآمد. زمینه پژوهشی ایشان در حوزه منابع انسانی، کرامت انسانی با رویکرد اسلامی، مدیریت دانش و سازمان‌های کرامت‌مدار است. دکتر افخمی روحانی از سال 1398 به‌عنوان رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی منصوب شد و در سابقه اجرایی خود معاونت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد را نیز دارد. نوآور برتر استان خراسان رضوی در جشنواره نوآوری، شكوفایی، پژوهش و فناوری سال ۱۳8۷، مدیر نمونه دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳8۳، پیشنهاددهنده برتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳8۵، کارشناس نمونه مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷8 ، از جمله افتخارات ایشان است.

گلچین انتشارات

  • گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی (رهیافتی نو به سازمان کرامت‌مدار)، افخمی، شیرازی، مرتضوی، مسعودی و لطیفی، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ۱۳۹4
  • تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان (با تاکید بر نگرش اسلامی)، افخمی، شیرازی، مرتضوی، واسطی، لطیفی و مسعودی، دوفصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، ۱۳۹۳
  • رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد، افخمی و دعایی، مجله علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
  • اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی نقش واسطه اعتماد و تشریك دانش، افخمی، رحمان‌سرشت، کوشازاده، مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱
  • اثر اعتماد به مدیران بر تفكر راهبردی سازمانی و نقش آن‌ها در بهبود عملكرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی (مورد مطالعه: بخش اداری دانشگاه فردوسی مشهد)، کوشازاده، رحیم‌نیا و افخمی، مجله علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ۱۳۹۱
  • نسبت میان اشتراک دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)؛ حسین‌قلی‌زاده و افخمی؛ دوفصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، سال دوم، شماره یك، بهار و تابستان ۱۳۹2
  • حكمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‌ها و وبگاه‌ها، افخمی، رحمان‌سرشت و مرجانی، مجله علمی – ترویجی نامه آموزش عالی، ۱۳۹۳
  • بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی، حسین‌قلی‌زاده و افخمی، اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاهها، ۱۳۹۱
  • طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد، رزمی، ناظری، کاهانی و افخمی، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، ۱۳88

کلیه حقوق متعلق به پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی می باشد.